Czy "Stowarzyszenie Rodziców 3M" to jakaś militarna formacja?

stowarzyszenieStowarzyszenie Rodziców 3M powstało z inicjatywy rodziców dzieci, które uczęszczają do Przedszkola i Szkoły „Strumienie”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik” z siedzibą w Warszawie. Podstawowa działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na pracy społecznej jego członków, ale też dla prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie podejmuje współpracę z osobami trzecimi. Istotą Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy Przedszkolu, Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum w realizacji zadań, które mogą być wypełniane przez podmiot zewnętrzny. Cele Stowarzyszenia są określone potrzebami Szkoły i realizowane w ścisłej współpracy pomiędzy Dyrekcją Szkoły i Zarządem Stowarzyszenia. Dodatkowo Serwis wspiera wszelkie działania pozyskiwania środków, które są przeznaczane na pomoc Przedszkolu, Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum „Strumienie”.

 Czy każdy może zarejestrować się w "Stowarzyszeniu Rodziców 3M" aby stać się jego członkiem?

Teoretycznie tak, a praktyka pokazuje, że: zarówno obywatel polski jak i zagraniczny posiadający pełne zdolność do czynności prawnych, który nie posiada żadnych ograniczeń prawnych może zarejestrować się i uzyskać status Honorowego Członka Stowarzyszenia. Jeżeli zaś osoba ta jest dodatkowo rodzicem albo prawnym opiekunem dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub gimnazjum „Strumienie”, może zarejestrować się i uzyskać status Zwykłego Członka Stowarzyszenia.

 Jak jest różnica między Honorowym a Zwykłym Członkiem Stowarzyszenia

Zarówno Honorowy jak i Zwykły Członek Stowarzyszenia mogą brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia z tą różnicą, że Członek Zwykły ma dodatkowo prawo do udziału w Walnym Zebraniu, korzystaniu z prawa głosu i może być wybrany do wszystkich organów Stowarzyszenia. Ma także prawo do wszelkich informacji od władz Stowarzyszenia o ich działalności (w tym o składzie Zarządu Stowarzyszenia czy o stanie jego finansów).

 Jak można zarejestrować się do Stowarzyszenia Rodziców 3M?

RejestracjaAby dokonać rejestracji w Stowarzyszeniu należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny pod linkiem: www.sto3m.pl/pl/site/rejestracja.html znajdującym się na stronie głównej Serwisu „Stowarzyszenie Rodziców 3M”. Proces rejestracji obejmuje trzy etapy poprawnego wprowadzenia obowiązkowych danych. Formularz rejestracyjny przewiduje możliwość cofania się do dowolnego kroku w celu poprawienia danych. Zmiana części danych będzie możliwa również po aktywacji konta. Zmianie nie podlegają następujące pola: Imię i Nazwisko, Data i miejsce urodzenia oraz Nr PESEL. W przypadku konieczności zmiany tych danych należy przesłać maila na adres: biuro@sto3m.pl.

Po poprawnym wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu, na podany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłana informacja z unikalnym adresem formularza w wersji elektronicznej, który należy pobrać i przesłać na adres biuro@sto3m.pl.

Po weryfikacji danych przez Zarząd Stowarzyszenia zostanie przesłane konto w celu dokonania płatności opłaty rejestracyjnej. Po odnotowaniu wpłaty na podany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z hasłem do logowania, hasło powinno zostać niezwłocznie zmienione po zalogowaniu w zakładce: Profil.

 Co daje pełny dostęp do strony www.sto3m.pl?

Użytkownik zarejestrowany jako Zwykły Członek lub Honorowy Członek Stowarzyszenia Rodziców 3M otrzymując profil i hasło zyskuje dostęp do wszystkich informacji dotyczących zrealizowanych i planowanych działań Stowarzyszenia Rodziców 3M, a także do wszelkich materiałów niezbędnych do wykonywania zadań statutowych, aktywowania klubów i sekcji oraz ma możliwość publikowania ogłoszeń drobnych w aplikacji "Allegretto".

 Co to jest Allegretto?

AllegrettoAllegretto to aplikacja do zamieszczania ogłoszeń on-line, mająca charakter otwarty dla potrzeb korzystania z informacji oraz charakter ograniczony do zamieszczania ogłoszeń jedynie przez członków zwykłych i honorowych Stowarzyszenia Rodziców 3M. Aplikacja utrzymywana jest przez Firmę Szafirek w domenie www.sto3m.pl. Dzięki tej aplikacji staje się proste i możliwe zamieszczanie informacji oraz ogłoszeń dotyczących wymiany, użyczania, oddawania lub pozyskania potrzebnych dóbr w ramach społeczności tworzonej w ramach Stowarzyszenia Rodziców 3M.

Informacja o cookies | Mapa strony